Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SIRIUS. s.r.o., se sídlem U Ručiček 236, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy IČ: 62579142, DIČ: CZ62579142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33016 a reklamační řád

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řádspolečnosti SIRIUS, s.r.o., se sídlem U Ručiček 236, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy IČ: 62579142, DIČ: CZ62579142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33016 (dále jen jako „Prodávající“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.popoptik.shop (dále jen „webová stránka“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změněné podmínky Dodavatel vyhlašuje způsobem na internetových stránkách www.popoptik.shop Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

7. Změněné podmínky Dodavatel vyhlašuje způsobem na internetových stránkách www.popoptik.shop Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

1. Prodávající je obchodní společnost SIRIUS.s.r.o., se sídlem U Ručiček 236, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy IČ: 62579142, DIČ: CZ62579142, tel: +420 725 311 921, e-mail: info@popoptik.cz. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které požaduje mít uvedeny na dokladech. Pro smluvní vztahy mezi Prodávajícím a fyzickou osobou, jež je podnikatelem, tj. tím, kdo uzavírá Kupní smlouvu v rámci své vlastní podnikatelské činnosti nebo obchodní činnosti nebo výrobní činnosti, se tyto Všeobecné obchodní podmínky nepoužití a pro daný smluvní vztah platí Občanský zákoník.

Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webovou stránku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na v objednávce zadaný e-mail. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Před stiskem tlačítka Kupující potvrdí seznámení se a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající tímto podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Prodávajícím Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Cena uvedená na webové stránce, je konečnou cenou, tj. cenou za zboží včetně DPH a dalších poplatku (pokud existují). Cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky z dobírky.

2. Veškeré speciální nabídky a slevy na zboží dodavatele jsou platné, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z ceny za zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Další podmínky (např. trvání) mohou platit u speciálních nabídek nebo slev, což se může spotřebiteli sdělit buď jako součást marketingové komunikace ohledně speciální nabídky, a tyto dodatečné podmínky budou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek; pokud mezi těmito obchodními podmínkami a takovými dodatečnými podmínkami dojde k nesrovnalostem, upřednostní se podmínky uvedené ve speciálních podmínkách speciální nabídky nebo slevy. Aby nedošlo k pochybnostem: pokud spotřebitel odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené zboží za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího zboží, pokud dodavatel již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

Platební podmínky v České republice:
Způsoby plateb:
a) platba v hotovosti / kartou při převzetí zboží
b) platba dobírkou
c) platba kartou online prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.
d) platba bankovním převodem na účet vedený u Komerční Banky číslo účtu 123-158420267/0100

Společně s Kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
Na základě Kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodací podmínky v České republice
Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL nebo DPD nebo osobní odběr na prodejnách dodavatele, Adresy prodejen jsou uvedeny na webových stránkách www.popoptik.cz.
DPD: poštovné a balné činí viz. ceny dopravy. PPL: poštovné a balné činí viz. ceny dopravy. U objednávek nad 1 500 Kč poštovné a balné nebude účtováno. U dobírky DPD a PPL můžete platit hotově nebo platební kartou. Způsob platby dobírky si zvolíte až při převzetí zboží. Dobírečné činí 30 Kč včetně DPH.
Osobní odběr probíhá na našich prodejnách. U osobního odběru neúčtujeme ke zboží žádné další poplatky.
V případě doručování zásilky mimo území České republiky může být výběr způsobů úhrady omezen.

1. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
– poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy,
– dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
– opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
– dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

2. Kupující může odstoupit od Kupní Smlouvy podle potřeby, kdykoliv od provedení objednávky až do uplynutí 14denní lhůty, která běží od převzetí zboží. Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží z důvodu užívání zboží, které přesahuje užívání nutné ke kontrole charakteristiky a funkčnosti zboží. Užívání zboží přesahující rozsah uvedený v předchozím výroku bude znamenat vrácení zboží, které není v původním balení, které je bez ochranného obalu (pokud byl součástí dodávky), které je bez příslušenství, které bylo součástí dodávky, ze kterého byly odstraněny štítky či visačky, ze kterého byly odstraněny ochranné prvky (např. nálepky na čočkách brýlí).

3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení Kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží Kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně Kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí Prodávající společně s kupní cenou. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který Prodávající nabízí.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

5. Storno objednávky ze strany Prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (Kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávaného zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

1. Tento reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Nabízené zboží je standardní kvality. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 a 1925, 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Pro reklamaci je Kupující oprávněn využití také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění Kupující zvolí, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu Kupující nemůže bez souhlasu Prodávajícího následně změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s Kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.

Uzavřením smlouvy souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
Rozsah záruky

1. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí Kupujícím. Byla-li na výrobku, na jeho obalu, v návodu připojenému k výrobku nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze výrobek použít, Prodávající odpovídá za to, že výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po stejnou shora uvedenou dobu náleží Kupujícímu právo uplatnit své právo z vad.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

6. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:
– věc byla používána v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování, včetně poškození věci v důsledku zanedbání údržby a ošetřování věci nebo nedodržení zásad účelovosti výrobku,
– věc je mechanicky poškozena, věc byla používána k jinému než stanovenému účelu,
– opotřebení věci v důsledku nevhodného výběru a použití.

7. Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na tyto případy:
– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy.

9. Po uplynutí záruční doby práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají.

Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vady, jakmile tyto vady zjistí, nejpozději však do uplynutí řádné záruční doby zakoupeného výrobku. Není-li zde dále uvedeno jinak, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do patnácti pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedomluví písemně jinak.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li v rámci vyřízení reklamace k výměně reklamované věci za jinou, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

3. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předloží Kupující doklad o nákupu zboží. Za účelem prokázání vady věci, je Kupující povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předložit vadný výrobek.

4. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o termínu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
Tento reklamační řád platí pro eshop a všechny provozovny prodávajícího. Musí být viditelně vyvěšen v každé z těchto provozoven.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ, NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití
Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou brýle / sluneční brýle nebo brýlové čočky používány.
Brýle nebo sluneční brýle si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.
Brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle vždy uchovávejte v ochranném pouzdru.
S brýlemi nebo slunečními brýlemi manipulujte při nasazování
a/nebo snímání z obličeje vždy oběma rukama, v opačném případě hrozí poškození obrub brýlí.
Brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle nejsou uzpůsobeny k nošení ve vlasech nebo podobným nevhodným způsobem; případné deformace a poškození výrobku způsobené výše uvedeným nevhodným použitím brýlí nelze považovat za vady výrobku.
Brýle
Brýle, k nimž je přiložen tento letáček, jsou určeny pro vkládání dioptrických čoček na korekci zraku a splňují požadavky normy ČSN EN ISO 12870.
Brýle jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži.
Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.
Sluneční brýle
Sluneční brýle, k nimž je přiložen tento letáček, jsou prostředkem osobní ochrany očí pro běžné použití a splňují požadavky normy ČSN EN 1836-1998.
Stoprocentní ochrana před UV-A a UV-B zářením.
Kategorie UV filtru je uvedena na čočkách.
Tyto brýle byly vyrobeny tak, aby redukovaly oslnění denním světlem při běžném používání a při řízení vozidel.
Obruby a čočky jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaven nadměrné zátěži.
Sluneční brýle nepoužívejte pro přímé pozorování slunce a uměle vyrobených zdrojů UV záření.
Sluneční brýle rovněž nejsou vhodné pro jízdu za snížené viditelnosti, za soumraku nebo v noci. – Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.
Brýlové čočky
Brýlové čočky, k nimž je přiložen tento letáček, jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití za stanovených hygienických podmínek a splňují požadavky norem: ČSN EN ISO 8980-1/1997, ČSN EN ISO 8980-2/1997, Pr EN ISO 8980-3/1997.
Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.
Údržba – brýle/sluneční brýle
Brýle (sluneční i dioptrické) doporučujeme čistit vodou nebo neutrálním mýdlem bez abrazivních prostředků, přitom nepoužívejte znečištěné a drsné tkaniny, které by mohly poškodit UV filtr.
Brýle uchovávejte ve vhodném pouzdru, tím zajistíte prodloužení jejich životnosti. – Budete-li potřebovat opravu nebo údržbu v důsledku běžného nošení brýlí, obraťte se, prosím, na specializované prodejny oční optiky, vyvarujte se neodborných úprav dioptrických obrub a slunečních brýlí.
Vždy požadujte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Brýle nevystavujte působení tepla nad 40 stupňů Celsia nebo tepelným šokům (např. v uzavřeném nevětraném prostoru, jako je automobil, sauna atd.).
Brýle nevystavujte působení chemických látek, může tak dojít k rozleptání obrub či brýlových čoček. Jedná se zejména o působení laků a barev na vlasy a o práci s chemikáliemi při použití brýlí bez užití jiných vhodných ochranných pomůcek.
Údržba – brýlové čočky
Brýlové čočky pravidelně čistěte pouze pod tekoucí vlažnou vodou, pomocí roztoků určených k čištění brýlových čoček nebo pomocí speciálních utěrek z mikrovlákna.
V žádném případě nepoužívejte pro čištění brýlových čoček drsné tkaniny nebo papírové kapesníky.
Nikdy nepokládejte brýle se zabroušenými brýlovými čočkami tak, aby ležely na brýlových čočkách.
Brýle se zabroušenými brýlovými čočkami odkládejte zásadně do stabilního a velikostí odpovídajícího brýlového pouzdra.

1. Podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění včetně veřejnoprávních povinností dodavatele, jsou splněny povinnosti dodavatele prostřednictvím samostatného dokumentu v sekci s názvem: Ochrana osobních údajů.

Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené Kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešením spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

doručovací adresa:
POP OPTIK
Nádražní 29/21
150 00 Praha 5 – Smíchov

e-mail:
info@popotik.cz

GSM:
+420 725 160 399

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývající účinnosti dnem 24.2.2023